خدمات

 

بهترين امتيازهای يک مجتمع مسکونی چيست؟چنانچه که به هر دليلی در يک مجموعه مسکونی اقامت کنيد.

 

چه چيزی آسايش شما را در کنار همسايگانتان بيشتر می نمايد در ساختمان خود؟ ما به برخی از آنها اشاره می کنيم .

 

1.       در آن مجموعه مسکونی هزينه زيادی برای نگهداری آن  ساختمان از ساکنين نگيرند .

 

2.       امنيت ساختمان برای آن ساکنين قابل رضايت بوده باشد .

 

3.       هزينه های آب و برق و ......خدمات عمومی به موقع پرداخت و انجام شود .

 

4.       حقوق کسی از ساکنين تضعيف نشود به خاطر همسايه ديگری به اين معنا که با اطمينان هر شخص در آن ساختمان واحد مسکونی بخرد

 

5.       خدمات ما امکان ايجاد مديريت آسان تر را برای ساختمانهايی که يکی از ساکنين بطور رايگان مديریت می کند دخل و خرج ساختمان خود را با مشاورت ديگر ساکنين مسئول

 

6.       اين خدمات احترام ميان ساکنين را به مراتب بيشتر می نمايد و مشارکت در هزينه ها با همه ساکنين است