درباه ما

 

 

گروه ديدار با هدف به کار گيری تجربه و دانش تيم تشکيل دهنده شکل گرفت و در سال 1390 خورشیدی به همت تیمی از کارشناس ارشد کامپيوتر و شبکه و همچنین کارشناس بين المللی درامور بازرگانی همينطور کارشناس برق قدرت به هدف ارتقائ واردات اجناس مرغوب به کشور شکل گرفت و با توجه به بیست سال تجربه و اطلاعات حرفه ای کافی در بازارهای مختلف، لازم دانستیم، به واسطه ی همکاری نزدیک با بسیاری از پروژه های بزرگ در ایران و همچنين اطلاعات کافی و مفید در خصوص زمینه های تخصصی سازندگان بوده است که این تجارب می توانند ایده ها و هدف های تجاری ما را کامل و به مرحله ی اجرا برسانند.

لذا از همان ابتدا مورد استقبال مخاطبان خود قرار گرفته و این استقبال سبب شد به طراحی سيستم نگهداری شارژ ساختمان، متصل به عبور و مرور ساکنين و خدمات بعد از فروش آن، بپردازیم و روندی که هم اکنون نیز با شدت و حدت ادامه دارد و در آینده نیز ادامه خواهد داشت را سرلوحه خود قرار داده ایم.

اهداف علمی شرکت ما يکی از مهمترين کارهای مديران در این مجموعه می باشد و اهداف مبالغه آميز و غير واقعی کارمندان را فرسوده می کند و اهداف پيش پا افتاده استعدادهای آنها را، شکوفا نساخته و این اهداف ممکن، ولی سهل الوصول نمي باشد، اگر اهداف شرکت مغاير با اهداف فردی کارکنان باشد مديريت با مشکل مواجه شده و ساختار ما به گونه ای است که افراد هم برای دستيابی به اهداف فردی خود فرصت دارند و هم در رسيدن به اهداف شرکت مشارکت می نمايند. اهداف فردی اهدافی است که هر نفر اميدوار است در قبال فعاليت در شرکت به آن دست يابد و ممکن است شامل حقوق بالا و یا ترفيع در شرکت باشد. مديران ما مغايرت های بين اهداف فردی و گروهی را، حل و آنها رادر يک راستا قرار داده اند.

 

بطور مشخص رسيدن به نامی خوب در عرصه تجارت برای رضايت خريدار هدف اصلی ماست، که آن مقدور نمی باشد مگر در هنگام عمل و اجرای خدمات گروه دیدار.