اولين پروژه مسکونی مجهز به سيستم شارژ در ايران سال 1390

تهران، زعفرانيه - سپيدکوه